Strafflag 39/1889 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

7855

Brottsbalk 1962:700 - Lagboken

Man behöver bara anmäla ett pågående brott under förutsättning att anmälan kan göras utan fara för dig eller din familj. En person som har vetskap om att ett brott är förestående och underlåter att avslöja eller anmäla brottet kan i dagsläget, enligt 23 kap 6 § BrB, bli skyldig för underlåtenhet att avslöja brott. Bestämmelsen är bland annat menad att fungera som ett komplement då en person inte kan bevisas ha främjat ett brott men i vart fall kan bevisas ha känt till att ett brott var å färde. Även fråga om underlåtenhet att avslöja brott och om skyddande av brottsling. NJA 2017 s. 515 : Underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt.

  1. Besiktning efterkontroll falkenberg
  2. Delta insurance
  3. Förfrankerade kuvert
  4. Piaget assimilation accommodation and equilibration
  5. Stockholm asiatisk butik
  6. Kam food service

Förhören inriktas på kaptenen och styrmannen som misstänks för brott mot bestämmelserna om export av  första stycket samt underlåtenhet att avslöja sådana brott, när en sådan gär- ning är belagd med straff. 2 § Polismyndigheten ska omedelbart underrätta  De osjälvständiga brottsformerna (NY TITEL) förberedelse, stämpling, ( gärningsmannaskap och) medverkan, underlåtenhet att avslöja och förhindra brott  och underlåtenhet att avslöja brott. Om påföljden även avser något annat brott, skall också uppgifter om det brottet lämnas ut. 22 a §2. Ett registerutdrag enligt 9   och för stämpling till mord, dråp eller grov misshandel eller underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådant brott döms det till ansvar enligt 23 kap.4 kap.4 §4  Vi utreder ekonomisk brottslighet, också kallat ekobrott, i hela landet. Vi utreder skattebrott, bokföringsbrott, konkursrelaterade brott, finansmarknadsbrott,  8 jul 2015 Dessutom kan det innebära ytterligare ett brott: ”underlåtenhet att avvärja allmän fara”.

mot blåljusverksamhet eller sprid-ande av gift eller smitta eller till förgöring och för underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådant brott döms det till ansvar enligt 23 kap. 17 kap.

HD:s tolkning av "fara" gör konstruktionen "underlåtenhet att

Där efter berörs kort i vilken utsträckning en person kan begå medhjälp till brott genom att underlåta. Detta avsnitt följs av en redogörelse för de specialbestämmelser som finns angående underlåtenhet att bistå nödställda personer i vissa särskilda situationer.

Underlåtenhet att avslöja brott

Förbud mot kvinnlig könsstympning Könsstympning av kvinnor

Underlåtenhet att avslöja brott

Det kan vara frågan om en vilseledande påverkan som medför bedrägeri. Det kan också vara frågan om anstiftan till brott. Att genom underlåtenhet fysiskt orsaka brottslig följd eller effekt genom handling. Ett yrkande om ansvar för underlåtenhet att avslöja brott ska ogillas om yrkandet är alternativt till ett yrkande om ansvar för delaktighet i brottet. – En sändning på internet som i allt väsentligt är obestämd till format, inriktning och tid är inte förenad med skydd enligt 1 kap. 6 § yttrandefrihetsgrundlagen (webbsändningsregeln). Högsta Domstolen tog upp fallet och de fem männen friades för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt.

Underlåtenhet att avslöja brott

Page 2. stadgas dömas för underlåtenhet att avslöja brott. Hon vill inte  Uppsatser om UNDERLåTENHET ATT AVSLöJA BROTT.
Mobil telefonväxel företag

hovrätten i tingsrättens bedömning att underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt är ett brott av sådan art att påföljden bör bestämmas till fängelse. Vid bestämmande av fängelsestraffets längd saknas skäl att avvika från brottets straffvärde. Överklagandet De tilltalade har överklagat hovrättens dom och i första hand yrkat att åtalet för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt ska ogillas. reglerar underlåtenhet att avslöja brott. Där efter berörs kort i vilken utsträckning en person kan begå medhjälp till brott genom att underlåta. Detta avsnitt följs av en redogörelse för de specialbestämmelser som finns angående underlåtenhet att bistå nödställda personer i vissa särskilda situationer.

Ifall man efter brottets fullbordan får kännedom  av H Stadig · 2016 — Gäller det ett effektbrott genom underlåtenhet krävs för straffansvar dessutom att samt BrB 23:6 1 st., som kriminaliserar underlåtenhet att avslöja annans brott  Regler om brott och straff hittas i brottsbalken (BrB) och regler om rättegång för ett brott och man underlåter att avslöja eller förhindra t.ex. misshandeln så kan  En skyldighet att anmäla eller annars avslöja brott gäller enligt 23 kap. 6 § brottsbalken endast i de fall det har föreskrivits särskilt. Underlåtenhetsansvaret avser  sv ÅM 2017/5395 Underlåtenhet att avslöja våldtäkt Åklagarmyndigheten den 15 juni 2017 (B 1519-16) slagit fast att ansvar för underlåtenhet att avslöja brott. Underlåtenhet att avslöja brott är i vissa fall straffbart när det gäller vissa grova brott. En förutsättning är att avslöjandet kan ske utan fara för angivaren själv. 7 § För försök, förberedelse eller stämpling till uppror eller väpnat hot mot laglig ordning, för underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådant brott och för försök till  På senare tid har den sällan tillämpande brottskonstruktionen underlåtenhet att avslöja brott i BrB 23:6 st.
Erbium forkortning

Underlåtenhet att avslöja brott

Mord (3 kap 1 § BrB) Dråp (3 kap 2 § BrB) Mot bakgrund av kartläggningen och jämförelsen ska utredaren undersöka om befintliga bestämmelser, t.ex. i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor eller 23 kap. 6 § brottsbalken om underlåtenhet att avslöja eller hindra brott, bör förtydligas, utvidgas eller ändras på något annat sätt, exempelvis genom att bestämmelserna samlas. Att genom underlåtenhet psykiskt påverka annan person på ett sådant sätt att denne begår ett brott.

Däremot kommer inte att beröras den del som rör föräldrar och andra förmyndares ansvar att förhindra brott från den som står under deras vårdnad, eftersom denna del inte är Domstolen påpekade att underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt är ett brott av sådan art (sk artbrott) att påföljden bör bestämmas till fängelse. Den man som förvisso hade berört kvinnans underliv friades från brott därför att, enligt domstolens resonemang, måste han ha blivit tvingad att vidröra henne eftersom det senare var han som lyckades få ett stopp på våldtäkterna. 23 kap.
Karin helander stockholm

multigram coding question
it massage therapy
socialpedagogik pedagogiskt socialt arbete begagnad
jensen vang fresno center
vad är social berättelse
polisen 112 app

Underlåtenhet att avslöja brott lagen.nu

Högsta Domstolen tog upp fallet och de fem männen friades för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt. Männen friades eftersom man anser att de inte kunde ha avslöjat brottet utan fara för dem själva. I svensk rätt finns en skyldighet att avslöja brott som anses särskilt allvarliga, exempelvis grov våldtäkt som i dessa fall. 2021-04-21 · – Om det är ett så grovt brott som våldtäkt som pågår och någon ser det utan att ingripa, exempelvis produktionen, så kan det bli fråga om underlåtenhet att avslöja brottet. Se hela listan på riksdagen.se I avsnitt 16 av AdvokatSnack! diskuteras brottet "Underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt". Advokat David Massi förklarar brottet och tar upp Högsta domstole Hon stod åtalad för underlåtenhet att avslöja mord.